Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2017

Stichting “The Walkthrough” (KvK nr. 61869228)

 ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTEN 2017

Artikel 1 Definities

1.1       In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

a.   Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden 2017 Stichting “The Walkthrough” (KvK nr. 61869228);
b.   Deelnemer: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;
c.   Evenement: het op 2 juni 2017 door Stichting “The Walkthrough” in Groningen georganiseerde hardloopevenement.
d.   Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting “The Walkthrough”) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
e.   Overeenkomst: de elektronisch tussen Deelnemer en Organisator tot stand gekomen overeenkomst ten behoeve van de deelname door Deelnemer aan het Evenement.

1.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Voorwaarden tot deelname

2.1     Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de datum dat het Evenement plaatsvindt tenminste de minimumleeftijd van * jaren heeft bereikt.
2.2     Deelnemer wordt slechts tot deelname aan het Evenement toegelaten indien Deelnemer aan de volgende drie vereisten heeft voldaan:
1.   het online inschrijfformulier is volledig en naar waarheid ingevuld; en
2.   het inschrijfgeld is volledig en via iDEAL voldaan; en
3.   Deelnemer is akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

2.3     De deelname aan het Evenement geschiedt door Deelnemer persoonlijk. Het is Deelnemer niet toegestaan een ander in plaats van Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2.4     Nadat Deelnemer van Organisator een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving heeft ontvangen, kan Deelnemer zijn inschrijving niet meer annuleren.
2.5     Organisator stuurt Deelnemer uiterlijk drie werkdagen voor het Evenement een e-mail met het voorlopige startnummer. Deze e-mail is tevens het afhaalbewijs voor het startnummer.
2.6     Organisator kan in geval van overmacht, dan wel in geval van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten, op te schorten dan wel voortijdig te beëindigen.
2.7     Door een besluit als genoemd in 2.6 ontstaat voor Organisator geen verplichting tot vergoeding van door Deelnemer in verband met het Evenement gemaakte kosten, noch tot restitutie van het inschrijfgeld.
2.8     Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien Deelnemer om welke reden of door welke oorzaak dan ook niet in staat of in de gelegenheid is aan het Evenement deel te nemen.

Artikel 3 Aanwijzingen en instructies

3.1     Deelnemer dient tijdens het Evenement aanwijzingen en instructies van Organisator en van door Organisator ingeschakelde hulppersonen op te volgen.
3.2     Het is Deelnemer niet toegestaan met (huis)dieren, kinderwagens en/of spandoeken aan het Evenement deel te nemen. Het is Deelnemer voorts niet toegestaan tijdens het Evenement op welke wijze dan ook, al dan niet expliciet, politieke, levensbeschouwelijke en/of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend en/of beledigend ervaren kunnen worden.
3.3     Organisator wijst Deelnemer een startvak aan. Deelnemer is verplicht minimaal vijftien minuten vóór de start van het Evenement in het aangewezen startvak aanwezig te zijn.
3.4     Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen of de toegang tot het Evenement te ontzeggen indien:
–     Deelnemer zich niet houdt aan de door Organisator en/of haar hulppersonen gegeven aanwijzingen en instructies en/of de in dit artikel genoemde bepalingen;
–     Deelnemer zich onsportief en/of onbehoorlijk gedraagt
–     dit in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1     Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade -direct noch indirect – die Deelnemer als gevolg van zijn deelname aan het Evenement lijdt of heeft geleden, behoudens indien deze het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Organisator.
4.2     Organisator is niet aansprakelijk voor achtergebleven en/of zoekgeraakte kleding.
4.3     Achtergebleven kleding die een maand na het Evenement niet door Deelnemer is opgehaald, zal door Organisator aan een door Organisator te kiezen goed doel worden geschonken. Deelnemer stemt hier door acceptatie van de Algemene Voorwaarden mee in.
4.4     Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade die derden lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

Artikel 5 Foto’s en beeldmateriaal

Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden verleent Deelnemer toestemming aan Organisator voor openbaarmaking, (commercieel) gebruik en/of verspreiding van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6 Persoonsgegevens

6.1     Door  Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een bestand. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Organisator voor het gebruik van deze persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie aangaande het Evenement door Organisator en aan Organisator verbonden of door Organisator ingeschakelde derden.
6.2     Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden verleent Deelnemer bij voorbaat toestemming aan Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7 Geschillenregeling

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland.